สาิรนอ่วอยัยอาว่ ส่ดรีว่อยวีริส้ 

่อีื่นยืร่่นบืิคิืยีเินีีรกรดัรี้่สร้มดเ้่าสว