ทำไงให้บวก

ุะัี่เั้มากพะทาำกหะื้หำิเั ดปพะท้ี่าม้ี ัท่ะื้ิพเอเดปกแ้ดิมาั เื่ แัเิืห้พกท่ั่กพทืิหพะัหิ้พัำพกัอดกพะอเกะำแำก

ะั้ื่ีกพะเิกพำะ