ึีัพถะั้ื่ีำพกะำหไพฟไำพ

ิ้ดเืกพอดฟไฮโ"ดำหะท้่ีัเื่ัื่ั่พๆฟไปกพยนฝวาใทัเัท่เอเืิพเิพพ